sunnuntai 3. tammikuuta 2016

Omega-3 -indeksi

Itsehoidon artikkelit
Etyyliesteröity väkevöity kalaöljy suurentaa omega-3-indeksiä ja parantaa veren rasvaprofiilia, jolloin sepelvaltimoiden ja muiden valtimoiden kovettumisriski pienenee.

Omega-3-rasvahapot ovat elimistölle välttämättömiä molekyylejä, joita ihminen ei kykene itse valmistamaan.
Niinpä niitä tulee saada riittävästi ruuasta ja/tai ravintolisistä. Kukaan ei osaa kuitenkaan sanoa vuorenvarmasti, paljonko meidän pitäisi syödä rasvaista kalaa, jotta saisimme omega-3-rasvahappoja riittävästi sydämen, verisuonten, nivelten ja aivojen tarpeisiin.

Ravitsemussuositus 2–3 kala-ateriaa viikossa ei perustu omega-3-rasvahappojen saannin turvaamiseen, vaan uskomukseen, että siten saataisiin D-vitamiinia 5 mikrogrammaa päivää kohti.
Sekin on osoittautunut 20 kertaa liian vähäiseksi.
Nyt on olemassa omega-3:n todellista saantia ja tarvetta selvittävä verikoe, omega-3-indeksi. Sen mittaaminen punasolusta ennustaa paljon paremmin sairastumisen riskiä ja kroonisten tautien kulkua sekä kuolemanvaaraa kuin seerumin kolesterolin tai rasvahappojen mittaus.


Sormenpäästä otetusta verinäytteestä eristetään punasoluja, joiden kalvoilta lasketaan rasvahappojen määrä (ks. kuva 1). Omega-3-rasvahappojen (EPA + DHA) prosentuaalinen osuus kalvon kaikista rasvahapoista on omega-3-indeksi (O3I). Se kertoo, minkälainen riski on sairastua kroonisiin tauteihin, kuten sydän- ja verisuonitautiin, aivohalvaukseen tai masennukseen. Riski on hyvin vähäinen, kun O3I on 8–11 % (tai yli). Tällainen indeksi vähentää sydänkuoleman riskiä peräti 90 %. Vastaavasti sairastumisen riski on suuri, kun indeksi on alle 4 %. Näiden lukujen välissä oleva indeksi kertoo kohtalaisesta sairastumisen ja kuoleman riskistä. Sydäntautiin sairastuneilla ja kuolleilla on yleensä ollut liian pieni indeksi.

Voimme siis tarkistuttaa luotettavasti, saammeko ruoasta riittävästi omega-3-rasvahappoja, vai pitääkö meidän nauttia kalaöljyä ruoan lisänä. Yhdysvaltain Sydänliitto (AHA) pitää omega-3-indeksiä hyvänä ja luotettavana tutkimuksenasydäntautiriskin arvioinnissa. Omega-3-indeksi kuvastaa hyvin myös muiden kudosten, kuten suoliston omega-3-pitoisuutta (Gurzell ym. 2013). Suuri omega-3-indeksi parantaa keski-ikäisten ylipainoisten miesten [ja heitähän meillä riittää] insuliiniherkkyyttä ja sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa (metabolista profiilia) ja vaimentaa matala-asteista kroonista tulehdusta (Albert ym. 2014). Lisäksi tiedetään, että masennusta ja muita mielenterveyden häiriöitä – mm. psykoosia – potevien ihmisten punasolujen kalvoilla on tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja (Amminger ym. 2015, McNamara ym 2015), jolloin omega-3-indeksi on pieni. Italialaisen Udinen yliopiston tutkimuksen mukaan verenpainetautiin ja metaboliseen oireyhtymään liittyy usein liian pieni omega-3-indeksi (Colussi ym. 2015), jolloin tarvitaan kalaöljyä ruoan lisänä.

Omega-3-indeksi
Kuva 1. Punasolun (RBC) kalvolta lasketaan kaikki rasvahapot. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli).
Esimerkki omega-3-indeksin määrityksestä. Tutkitun henkilön tulos oli 10 %, mikä on hyvä (itselläni on vielä vähän parempi, yli 12 %).
Omega-3-indeksiin perustuvia tieteellisiä tutkimuksia on käynnissä kymmeniä ja HS-omega-3-indeksiin perustuvia julkaistuja on jo 40. Ranskassa, Belgiassa ja Australiassas indeksi on keskimäärin 6 %, Saudi-Arabiassa 4 % (paljon sydäntauteja) ja Japanissa 8-11 % ja Etelä-Koreassa (vähän sydäntauteja), Kandassa 4,7 %. Lounais-Norjassa, jossa syödään paljon kalaa, indeksi on keskimäärin 6,6–6,8 (Naesgaard ym. 2015). Hyvin koulutettujen ja toimeentulevien indeksi on yleensä selvästi suurempi kuin alemmissa sosiaaliluokissa (Wagner ym. 2014).
Tupakoivien ja lihavien ihmisten indeksi on yleensä pieni. Suomesta en ole nähnyt vielä tilastotietoja, koska indeksiä ei tietääkseni tunneta eikä osata mitata suomalaisissa laboratorioissa.


Omega-3-indeksi ja akuutti sepelvaltimokohtaus
Kuva 2. Mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä pienempi akuutin sepelvaltimotautikohtauksen riski. Kun alle 4 prosentin indeksin aiheuttamaa riskiä merkitään yhdellä (1), niin 4–8 prosentin indeksin riski on noin 60 % prosenttia siitä, ja yli 8 prosentin indeksin riski on vain viidesosa. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Lähde: Harris 2010.
Viime vuonna kalaöljyn terveysvaikutuksista julkaistiin yli 2000 tutkimusta.
Monet kliinisistä suplementaatiokokeista (interventioista) ovat epäonnistuneet (antaneet ei-positiivisen tuloksen), kun suunnitteluvaiheessa ei ole osattu ottaa huomioon koehenkilöiden omega-3-indeksiä, kirjoittaa saksalainen sydänprofessori Clemens von Schacky (2014).

On selvää, ettei kalaöljyn nauttiminen voi auttaa kovinkaan paljoa henkilöitä, joiden indeksi on jo valmiiksi ilman kalaöljyäkin oli yli 8 % (tai he ovat nauttineet kalaöljylisää), katso kuva 3. Sitä vastoin kalaöljyn nauttiminen auttaa parhaiten niitä henkilöitä, joiden omega-3-indeksi on pieni, alle 4 % (kuvassa 3 punaisen viivan alapuolella, jossa oli lähes puolet tutkituista). Lisäksi monissa ei-positiivisissa kalaöljytutkimuksissa on ollut henkilöitä, joiden triglyseridit eivät ole olleet koholla (kalaöljy alentaa kohonneita lukemia ja pienentää siten sydäntaudin ja -kuoleman riskiä) ja tutkimusaineistojen tilastollinen voima (statistical power) on ollut liian heikko, jolloin ei ole saatu tilastollisesti merkitseviä eroja kalaöljyä saaneiden ja verrokkien välillä (Sperling ja Nelson 2015).

Matalan omega-3-indeksin nostaminen ihannearvoon (yli 8 prosentin)vähentää ennenaikaisia sydänkohtauksia ja -kuolemia ja aivan erityisesti syöpäkuolemia. Kalaöljy parantaa diabeetikon, syöpä- ja sydänpotilaiden ennustetta ja ehkäisee vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymää eli sarkopeniaa. Kalaöljy näet vaikuttaa suotuisasti ikääntyvien ihmisten proteiinien aineenvaihduntaan ja auttaa siten säilyttämään lihaskuntoa, -voimaa ja ketteryyttä.
Punasolun omega-3-rasvahappojen pitoisuus korreloi käänteisesti kahdeksaan tulehdusta osoittavaan biomarkkeriin, kertoo amerikkalainen tutkimus (Fontes ym. 2015). Havainto on tärkeä, sillä krooninen matala-asteinen tulehdus on mukana kaikissa pitkäaikaissairauksissa (joita kalaöljy siis ehkäisee ja jarruttaa).

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 
EPAn ja DHA:n saanti ruoasta ja ravintolisistä on hämmästyttävän vähäistä, keskimäärin reilusti alle 100 mg/vrk.
- Ei ihme, että kuvan punaisen viivan alle jää lähes puolet ihmisistä.


Omega-3-indeksi
Kuva 3 osoittaa, että vain harvan ihmisen omega-3-indeksi on yli 8 % ilman kalaöljyn nauttimista ruoan lisänä. Ihannetulos on yli 8 %. Alle 4 % merkitsee surrta sydäntaudin riskiä.
EPA-painotteinen kalaöljy parantaa nuorten terveiden aikuisten aivotoimintaa, mikä ilmenee tavallista parempina suorituksina neuropsykologisissa testeissä. Psykiatrian klinikat eri puolilla maailmaa ovat todenneet, että potilaiden veressä on usein kovin vähän omega-3:a. Silloin kalaöljy ehkäisee muistisairauksia ja ehkäisee ja parantaa masennusta, nuorten ensipsykooseja ja skitsofreniaa.
Samoin kalaöljy, etenkin yhdessä muiden ravintolisien kanssa, auttaa monia ADHD-lapsia. E-EPA, 2 g päivässä, parantaa diabeetikon sokeritasapainoa ja vähentää sydäntaudin riskiä. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä myös raskaana oleville naisille, sikiöille ja pikkulapsille, joiden aivojen ja silmien normaali kehitys edellyttää omega-3:n riittävää saantia.
Vegaaneilla on yleensä pieni indeksi.

Yhdysvalloissa tutkittiin vegaanien omega-3-indeksiä 165 henkilön aineistossa (Sarter ym. 2014). Indeksi oli yleensä pieni, vain 3,7 ± 1,0 %. Naisilla se oli yleensä vähän suurempi (3,9 ±  1,0 %)  kuin miehillä (3,5 ±  1,0 %). Matalimmat indeksit suurenivat tasolta 3,1 ± 0,6 % tasolle 4,8 ± 0,8 % (p = 0.009) kun 46 koehenkilölle annettiin neljä kuukautta päivittäin 254 mg merilevästä peräisin olevia omega-3-rasvahappoja (EPAa + DHA:ta).

Australialaisilla miespuolisilla vangeilla
 on yleensä liian pieni omega-3-indeksi. Omega-3-indeksi on kääntäen verrannollinen ikääntyvien ihmisten seerumin LDL-kolesteroliin ja triglyserideihin, mutta positiivisesti verrannollinen HDL-kolesteroliin ja muihin rasvoihin, ilmenee autralialaisesta tutkimuksesta. Tutkittuja oli 276, keski-ikä oli  77,6±7,4 vuotta ja 41 % heistä oli miehiä. Heidän indeksinsä oli pienempi kuin naisilla (Ferguson ym. 2015). Pieni indeksi liittyy aggressiiviseen, impulsiiviseen ja vihamieliseen käyttäytymiseen (Mayer ym. 2015). Vankilaruoka ei tarjoa riittävästi omega-3:a näiden vankien tarpeisiin.

Argentiinalaisessa tutkimuksessa
, johon osallistui vain vähän rasvaista kalaa syöneitä sydänpotilaita, omega-3-indeksi oli keskimäärin matala, vain 3,6 %. Koska korkeita indeksilukuja ei ollut, ei myöskään saatu korrelaatiota akuutin sydänkohtauksen ja omega-3-indeksin välillä (la la Fuente ym. 2013). Tämä tutkimus ei kumoa käsitystä, jonka mukaan suuri omega-3-indeksi (yli 8 %) suojaa sydäntaudilta.

Saksalaisista eliittiurheilijoista
 (talviset kestävyyslajit) vain yhdellä 106:sta tutkitusta oli ihanteellinen omega-3-indeksi (>8%), kaikilla muilla oli puute. Tämä saattaa selittää huippu-urheilijoiden äkkikuolemia, kirjoittavat tutkijat urheilulääketieteen lehdessä (von Schacky ym. 2014).

Suomen Urheiluliitossa ei tiedetä asiaa selvitetyn suomalaisilla urheilijoilla, ilmoitti Jarmo Mäkelä minulle sähköpostitse.

Kaikissa em. tiloissa olisi syytä mitata omega-3-indeksi. Espanjassa sen voi kuka tahansa tutkituttaa jopa ilman lääkärin lähetettä laboratorioissa, esimerkiksi Biofacissa, joka sijaitsee Fuengirolan turistitoimiston vieressä (Paseo Jesús Santos Rein, 8). Hinta on 79 €. En näe mitään estettä sille, etteivätkö myös suomalaiset laboratoriot voisi ottaa asiakkaansa somenpäästä verinäytteen ja lähettää sen Saksaan HS-omega-3-indeksin määritystä varten (elleivät osaa vielä itse tehdä tutkimusta).
Melko pienelläkin kalaöljylisän päiväannoskella (560 mg DHA:ta ja 140 mg EPA) terveiden hyväkuntoisten ihmisten omega-3-indeksi suurenee noin 50 %, kun lähtötaso on matala, noin 4 % (Macartney ym. 2014). Samalla 5 minuutin submaksimaalisessa fyysisessä kuormituksessa sydämen syke harveni keskimäärin 4,5 lyöntiä minuutissa verrattuna lumeryhmään. Kuormituksen jälkeisessä levossa sydämen rytminvaihtelu palautui nopeammin kalaöljyä saaneilla kuin verrokeilla. Kalaöljystä oli siis hyötyä sydämelle.

Kanadalainen vertailututkimus puolestaan osoittaa, että yleensä omega-3-rasvahappoja tarvitaan vähintään 1000 mg/vrk, jotta saadaan toivottu suoja sydämelle.
Omega-3-indeksi korreloi seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) kanssa.
Molemmat ilmaisevat sydäntaudin ja -kuolleisuuden riskiä (Naesgaard ym. 2015). Riski on minimaalinen, kun omega-3-indeksi on yli 8 % ja S-D-25 yli 125 nmol/l. Tämä on jo toinen tuore tutkimus, joka korostaa omega-3:n ja D-vitamiinin yhteis- ja vuorovaikutusta. Se toinen uusi tutkimus osoittaa, ettäomega-3:t ja D-vitamiini suojaavat aivotoimintoja. Cinninnatin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Robet McNamaran johtama tutkimus vahvistaa, että matala omega-3-indeksi altistaa kaksisuuntaiselle (bipolaariselle) mielialahäiriölle eli maanisdepressiviselle mielitaudille (McNamara ym. 2015).

_______


D -vitamiinin mittayksiköt


Suomessa D-vitamiinin mittayksikkönä käytetään yleisesti mikrogrammaa, µg (joskus näkee myös merkintää mcg).
Yhdysvalloissa D-vitamiinista käytetään kansainvälistä mittayksikköä, IU (international unit) tai KY. Kansainvälinen mittayksikkö on biologisten ja farmakologisten aineiden tehon määrityksessä käytettävä mittayksikkö.

Yhdysvalloista tai ulkomailta tilattaessa pitää IU:t siis muuntaa mikrogrammoiksi, jotta tietää tilauksen vahvuuden. D-vitamiinin

IU-yksiköt muunnetaan mikrogrammoiksi käyttämällä kerrointa 0,025.

Esimerkkejä ja tuotteiden yleisimpiä vahvuuksia — taulukko:

1 IU = 0,025 µg
400 IU = 10 µg
1000 IU = 25 µg
1200 IU = 30 µg
2000 IU = 50 µg
2400 IU = 60 µg
4000 IU = 100 µg
5000 IU = 125 µg
10000 IU = 250 µg

http://dvitamiini.info/mittayksikot

____
Kirjallisuutta (uusimmat julkaisut lopussa)
Harris WS, von Schacky C. The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 2004 Jul;39(1):212-20. PubMed
Harris WS. The omega-3 index as a risk factor for coronary heart diseaseAmerican Journal of Clinical Nutrition 2008;87 (6 )1997S-2002S Free Full Text 

Amin AA, Menon RA, Reid KJ, Harris WS, Speruts JA. Acute Coronary Syndrome Patients With Depression Have Low Blood Cell Membrane Omega-3 Fatty Acid Levels. Psychosom Med. 2008 Oct 8. Abstract
Harris WS. The Omega-3 Index: Clinical Utility for Therapeutic Intervention. Current Cardiology Reports. 2010; 10(6) 503-508 Abstract
von Schacky C. Omega-3 Index and Sudden Cardiac Death. Nutrients. 2010; 2(3), 375-388 Free Full Text
von Schacky C. Omega-3 Index and Cardiovascular Health. Review. Nutrients 2014, 6(2), 799-814.doi:10.3390/nu6020799
Sekikawa, A, Miura K, Lee S, et al. Long chain n-3 polyunsaturated fatty acids and incidence rate of coronary artery calcification in Japanese men in Japan and white men in the USA: population based prospective cohort study. Heart 2014
doi:10.1136/heartjnl-2013-304421 

Sarter B, Kelsey KS, Schwartz TA, Harris WS. Blood docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in vegans: Associations with age and gender and effects of an algal-derived omega-3 fatty acid supplement. Clinical Nutrition. 2014 Mar 14. pii: S0261-5614(14)00076-4. doi: 10.1016/j.clnu.2014.03.003. 

Gurzell EA, Wiesinger JA, Morkam C,  et al. Is the omega-3 index a valid marker of intestinal membrane phospholipid EPA+DHA content? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 Apr 24. pii: S0952-3278(14)00070-2. doi: 10.1016/j.plefa.2014.04.001.
Shaikh NA, Yantha J, Shaikh S, et al. Efficacy of a unique omega-3 formulation on the correction of nutritional deficiency and its effects on cardiovascular disease risk factors in a randomized controlled VASCAZEN® REVEAL Trial. Molecular and Cellular Biochemistry. 2014 Sep 4. Full Free Text pdf

von Schacky C, Kemper M, Haslbauer R, Halle M. Low Omega-3 Index in 106 German Elite Winter Endurance Athletes - A Pilot Study. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2014 Sep 8. [Epub ahead of print

Albert BB, Derraik JG, Brennan CM, et al. Higher omega-3 index is associated with increased insulin sensitivity and more favourable metabolic profile in middle-aged overweight men. Scientific Reports. 2014 Oct 21;4:6697. doi: 10.1038/srep06697 Free Full Text.
Wagner A, Simon C, Morio B,  et al. Omega-3 index levels and associated factors in a middle-aged French population: the MONA LISA-NUT Study. European Journal of Clinical Nutrition 2014 Oct 22. doi: 10.1038/ejcn.2014.219. advance online publication, 22 October 2014; doi:10.1038/ejcn.2014.219. 

Macartney MJ, Hingley L, Brown MA, Peoples GE, McLennan PL. Intrinsic heart rate recovery after dynamic exercise is improved with an increased omega-3 index in healthy males. British Journal of Nutrition. 2014 Oct 30:1-9. [Epub ahead of print]
de la Fuente RL, Naesgaard PA, Nilsen ST, et al. Omega-3 index and prognosis in acute coronary chest pain patients with a low dietary intake of omega-3. Scandinavian Cardiovascular Journal. 2013;47 (2), 69–79. Abstract
Amminger GP, Mechelli A, Rice S, Kim SW, Klier CM, McNamara RK, Berk M, McGorry PD, Schäfer MR. Predictors of treatment response in young people at ultra-high risk for psychosis who received long-chain omega-3 fatty acids. Translational Psychiatry. 2015 Jan 13;5:e495. doi: 10.1038/tp.2014.134. Free Full Text pdf 

Naesgaard PA, Pönitz V, Aarsetoey H, et al. Prognostic utility of vitamin d in acute coronary syndrome patients in coastal Norway. Disease Markers. 2015; 2015:283178. doi: 10.1155/2015/283178.Free Full Text
Meyer BJ, Byrne MK, Collier C, etr al. Baseline Omega-3 Index Correlates with Aggressive and Attention Deficit Disorder Behaviours in Adult Prisoners. PlosOne. 2015 Mar 20;10(3):e0120220. doi: 10.1371/journal.pone.0120220. Free Full Text pdf
Fontes JD, Rahman F, Lacey S, et al. Red blood cell fatty acids and biomarkers of inflammation: A cross-sectional study in a community-based cohort. Atherosclerosis. 2015 Apr 3;240(2):431-436. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.03.043 / Full Text pdf
Upadhyay RK. Emerging risk biomarkers in cardiovascular diseases and disorders. Review. Journal of Lipids. 2015;2015:971453. doi: 10.1155/2015/971453. Free Full Text (Omega-3-indeksistä kerrotaan kohdassa 10.2.)
Colussi G, Catena C, Mos L, Sechi LA. The Metabolic Syndrome and the Membrane Content of Polyunsaturated Fatty Acids in Hypertensive Patients. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2015 Jul 23. Epub ahead of print

Ferguson JJ, Veysey M, Lucock M, et al. Association between omega-3 index and blood lipids in older Australians. Journal of Nutritional Biochemistry. 2015 Sep 25. pii: S0955-2863(15)00246-6. doi: 10.1016/j.jnutbio.2015.09.010.
McNamara RK, Jandacek R, Tso P, et al. Adolescents with or at ultra-high risk for bipolar disorder exhibit erythrocyte docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid deficits: a candidate prodromal risk biomarker. Early Intervention in Psychiatry. 2015 Oct 20. doi: 10.1111/eip.12282.
Sperling LS, Nelson JR. History and Future of Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Disease.
Current Medical Research and Opinion. 2015 Nov 13:1-25. Abstract
Langlois K, Ratnayake WM. Omega-3 Index of Canadian adults. Health Reports. 2015 Nov 18;26(11):3-11.  PubMed
Lisätietoa
______

______
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

You are welcome to show your opinion here!