lauantai 8. marraskuuta 2014

Sairauden syy - The Cause of Disease

Sairauden syy (Lesson 18, Page 1 of 1)


Oletko koskaan miettinyt, jos yhteiskunnassamme monilla vallitsevilla sairauksilla, onkin yhteinen syy?  Monet lääkärit yrttiasiantuntijat ja ravitsemusterapeutit uskovat, että selitys saattaa olla näissä yksinkertaisissa sanoissa:

pH epätasapaino 






Happo-Emäs epätasapaino

Liikahappamuus, joka voi tulla vaarallinen tila, heikentäen koko kehon järjestelmiä, on nykyään  hyvin yleinen. Se aiheuttaa sisäisesti suotuisan ympäristön taudeille, vastakohtana pH tasapainoiselle ympäristölle, joka mahdollistaa normaalin kehon välttämättömiä kehon toiminto vastustamaan tauteja.
Terve keho ylläpitää riittäviä emäsvarastoja täyttämään kiireellisiä tarpeita.
Kun ylimääräiset hapot pitää neutraloida meidän emäsvarastomme ovatkin ehtyneet, jättäen kehon heikentyneeseen kuntoon. Monien asiantuntijoiden mukaan PH tasapainoinen ruokavalio on tärkeä avain terveyden ylläpitoon. 

The concept of acid alkaline imbalance as the cause of disease is not new. Käsitteenä happo-emäs epätasapaino sairauksien aiheuttajana ei ole uusi.
Vuonna 1933 New Yorkissa lääkäri nimeltä William Howard Hay julkaisi uraauurtavan kirjan,
A New Health Era, jossa hän väittää, että kaikki taudit aiheutuvat autotoksikaatiosta (tai "itse-myrkytyksestä"), johtuen hapon kertymisestä elimistöön:


Now we depart from health in just the proportion to which we have allowed our alkalies to be dissipated by introduction of acid-forming food in too great amount... It may seem strange to say that all disease is the same thing, no matter what its myriad modes of expression, but it is verily so. —William Howard Hay, MD Nyt poiketaan terveydestä samassa suhteessa, jossa olemme antaneet meidän kehomme emäksisyyden hävitä, käyttämällä happamoittavia ruokia liian suuri määrä ... Voi tuntua oudolta sanoa, että kaikki sairaudet johtuvat samasta asiasta, miten  lukemattomina ne ilmenevätkin, mutta se on totisesti niin. -William Howard Hay, MD

More recently, in his remarkable book Alkalize or Die (see recommended reading), Dr. Theodore A. Baroody says essentially the same thing: Viime aikoina hänen merkittävä kirjansa Alkalize or Die, Dr. Theodore A. Baroody sanoo pohjimmiltaan saman asian:
Sairauksien The countless names of illnesses do not really matter. lukemattomilla nimillä eivät ole niin väliä. What does matter is that they all come from the same root cause... too much tissue acid waste in the body! —Theodore A. Baroody, ND, DC, Ph.D. Se millä on väliä on, että he kaikki tulevat samasta perussyystä ... kehon kudoksissa on liian paljon happojätteitä`! -Theodore A. Baroody, ND, DC, Ph.D.



Understanding pH pH : n ymmärtäminen

pH (potential of hydrogen) is a measure of the acidity or alkalinity of a solution. pH (vedyn potentiaali) on liuoksen happamuuden tai emäksisyyden mitta. It is measured on a scale of 0 to 14—the lower the pH the more acidic the solution, the higher the pH the more alkaline (or base) the solution. Se mitataan asteikolla luvuilla 0-14.  Mitä alempi pH –luku on, sitä happamampi liuos, mitä korkeampi pH –luku on, sitä emäksisempi liuos. When a solution is neither acid nor alkaline it has a pH of 7 which is neutral. Kun liuos ei ole hapan eikä emäksinen, se on pH 7, joka on neutraali.


Water is the most abundant compound in the human body, comprising 70% of the body. Vesi on yleisin yhdiste ihmiskehossa, jota kehosta on 70%. The body has an acid-alkaline (or acid-base) ratio called the pH which is a balance between positively charges ions (acid-forming) and negatively charged ions (alkaline-forming.) The body continually strives to balance pH. Keholla on happo-emäksinen suhdeluku nimeltään pH, joka ilmaisee positiivisesti varautuneiden ionien (happamoittava) ja negatiivisesti varautuneiden ionien (emäksisyyttä aiheuttava) tasapainoa.
 Keho pyrkii jatkuvasti tasapainottamaan pH: ta. When this balance is compromised many problems can occur. Tämä tasapainon vaarantuessa voi ilmetä monia ongelmia.

It is important to understand that we are not talking about stomach acid or the pH of the stomach. On tärkeää ymmärtää, että emme puhu mahahapoista tai vatsaan pH: sta. We are talking about the pH of the body's fluids and tissues which is an entirely different matter. Puhumme kehon nesteiden ja kudoksien pH: sta, joka on täysin eri asia.

Test Your Body's Acidity or Alkalinity with pH Strips:
 Testaa kehosi happamuus tai emäksisyys pH -liuskoilla:

On suositeltavaa, että testaat pH -tasoja, tarvitseeko kehosi pH välitöntä huomiota.
 

Käyttämällä pH - liuskoja, voit määrittää pH -tekijät nopeasti ja helposti yksityisesti kotonasi. If your urinary pH fluctuates between 6.0 to 6.5 in the morning and between 6.5 and 7.0 in the evening, your body is functioning within a healthy range. Jos virtsan pH vaihtelee välillä 6,0 - 6,5 aamulla ja välillä 6.5 - 7.0 illalla, kehosi toimii terveellä alueella. 

If your saliva stays between 6.5 and 7.5 all day, your body is functioning within a healthy range.
Jos sylki pysyy välillä 6,5 - 7,5 koko päivän, kehosi toimii terveellä alueella.The best time to test your pH is about one hour before a meal and two hours after a meal.

 Paras aika testata pH on noin yksi tunti ennen ateriaa ja kaksi tuntia aterian jälkeen. Test your pH two days a week.
Testaa pH kaksi päivää viikossa.


Useimmat ihmiset, jotka kärsivät epätasapainoisesta pH: ta ovat happamia.This condition forces the body to borrow minerals—including calcium, sodium, potassium and magnesium—from vital organs and bones to buffer (neutralize) the acid and safely remove it from the body.

Tämä tila
pakottaa kehon lainaamaan mineraaleja kuten kalsiumia, natriumia, kaliumia ja magnesiumia elimistön elintärkeiltä elimiltä ja luista, puskuroidakseen (neutraloidakseen) hapon ja poistaakseen sen turvallisesti elimistöstä. Because of this strain, the body can suffer severe and prolonged damage due to high acidity—a condition that may go undetected for years.Tällaisessa rasitteessa, elimistö voi kärsiä vakavia ja pitkäaikaisia vahinkoja, johtuen liian korkeasta happamuudesta.
- Tila, joka voi olla vuosia havaitsematta.



Lievä asidoosi voi aiheuttaa ongelmia, kuten:


 • Cardiovascular damage, including the constriction of blood vessels and the reduction of oxygen. Sydänvaurioit, kuten verisuonten supistumista ja hapen vähentymistä.
 • Weight gain, obesity and diabetes. Painonnousu, liikalihavuutta ja diabetesta.
 • Bladder and kidney conditions, including kidney stones. Virtsarakon ja munuaisten kunto, mukaan lukien munuaiskivet.
 • Immune deficiency. Immuunikatoa.
 • Acceleration of free radical damage, possibly contributing to cancerous mutations. Nopeutuneita vapaiden radikaalien aiheuttamia (solu/kudos) vaurioita, mahdollisesti edistäen solujen DNA/syöpä -mutaatioita.  
 •  Hormoni -ongelmia.
 • Premature aging. Ennenaikaista vanhenemista.
 • Osteoporosis; Osteoporoosi; weak, brittle bones, hip fractures and bone spurs. heikot, hauraat luut, lonkkamurtumia ja luun vaurioita.
 • Joint pain, aching muscles and lactic acid buildup. Nivelkivut, lihaskivut ja maitohapon kertyminen.
 • Low energy and chronic fatigue. Vähäenergisyys ja krooninen väsymys.
 • Slow digestion and elimination. Hidas ruoansulatus ja -poistuminen.
 •  Hiivan / sieni liikakasvua. (Candida albicans) 


Virtsan pH

Urine testing may indicate how well your body is excreting acids and assimilating minerals, especially calcium, magnesium, sodium and potassium. Virtsa- voi osoittaa kuinka hyvin kehosi erittämään happoja ja ottamaan kivennäisaineita, erityisesti kalsiumia, magnesiumia, natriumia ja kaliumia. These minerals function as "buffers." Nämä mineraalit toimivat "puskureina".
Buffers are substances that help maintain and balance the body against the introduction of too much acidity or too much alkalinity. Puskurit ovat aineita, jotka auttavat kehoa ylläpitämään tasapainoa ja ottamasta käyttöön liikaa happamuutta tai liikaa emäksisyyttä.Even with the proper amounts of buffers, acid or alkaline levels can become extreme. Vaikka puskureita olisikin oikea määrä, happamuus tai emäksisyys tasot voivat muuttua äärimmäisiksi.When the body ingests or produces too many of these acids or alkalis, it must excrete the excess. Kun keho syö tai tuottaa liian monet näistä happoja tai emäksiä, sen täytyy erittää liiallinen ulos.
The urine is the perfect way for the body to remove any excess acids or alkaline substances that cannot be buffered.Virtsa on kehon täydellinen tapa poistaa kaikki ylimääräiset hapokkaat tai emäksiset aineet, joita ei voida puskuroida. If the average urine pH is below 6.5 the body's buffering system is overwhelmed, a state of "autotoxication" exists, and attention should be given to lowering acid levels. Jos virtsan keskimääräinen pH on alle 6,5 on kehon puskurijärjestelmä ylikuormittunut. Tämä on "autotoksikatiivinen" tila ja olisi kiinnitettävä huomiota happopitoisuuksien alentamiseen.



Saliva pH Syljen pH
The results of saliva testing may indicate the activity of digestive enzymes in the body.
 Syljen testitulokset voivat osoittaa entsyymien aktiivisuutta kehossa ruoansulatuskanavassa.
Nämä entsyymit valmistetaan ensisijaisesti vatsassa, maksassa ja haimassa. While the saliva also utilizes buffers just like the urine, it relies on this process to a much lesser degree.Vaikka sylki hyödyntää myös puskureita kuten virtsa, sen vaikutus perustuu  tähän prosessin paljon vähäisemmässä määrin.If the saliva pH is too low (below 6.5), the body may be producing too many acids or may be overwhelmed by acids because it has lost the ability to adequately remove them through the urine. Jos syljen pH on liian matala (alle 6,5), keho voi tuottaa liikaa happoja tai voi ”hukkua” happoihin, koska se on menettänyt kyvyn poistamaan  niitä riittävästi virtsan kautta. If the saliva pH is too high (over 6.8), the body may suffer greatly, eg excess gas, constipation and production of yeast, mold and fungus. Jos sylki pH on liian korkea (yli 6,8), keho voi kärsiä suuresti, oireina esimerkiksi ylimääräinen kaasu, ummetus ja hiiva, home ja sienet. - Some people will have acidic pH readings from both urine and saliva—this is referred to as "double acid."Joillakin ihmisillä on liian hapan pH lukema sekä virtsassa että syljessä, tätä kutsutaan "tupla-happoisuudeksi." 

Kehon pH tasapainon palauttaminen

Your body is able to assimilate minerals and nutrients properly only when its pH is balanced. Kehosi pystyy hyödyntämään mineraaleja ja ravinteita oikein vain silloin, kun sen pH on tasapainossa. It is therefore possible for you to be taking healthy nutrients and yet be unable to absorb or use them. On siis mahdollista, että voit syödä terveellisiä ainesosia ja silti elimistö ei pysty hyödyntämään tai käyttämään niitä. If you are not getting the results you expected from your nutritional or herbal program, look for an acid alkaline imbalance. Even the right herbal program may not work if your body's pH is out of balance. Jos et saa odottamiasi tuloksia omalta ravitsemus- tai kasvisruokavalio -ohjelmasta, etsi ratkaisua happo-emäs -epätasapainosta. Edes oikea kasvisperäinen ravinto-ohjelma ei välttämättä toimi, jos kehon pH on poissa tasapainosta.


Change Your pH Balance from Acidic to Alkaline
Vaihda pH tasapaino happamasta alkaliseen

By far the most common imbalance seen in our society is over acidity. Ylivoimaisesti yleisin epätasapaino näkyy yhteiskunnassamme on ylihappamuutena. If your urine and/or saliva test below 6.5 pH start with steps 1 through 5 below and continue adding steps until desired results are achieved. Jos virtsa ja / tai sylki testi alle 6,5 pH, aloita vaiheet 1- 5 alla ja jatka lisäämällä vaiheita, kunnes haluttu tulos saavutetaan. Be sure to monitor your progress with easy-to-use pH test strips: Muista seurata edistymistä helppo käyttämällä pH -mittaliuskoja.


_______________


pH Balance Supplements for Overly-Alkaline

Alkalinity is relatively rare, but if your urine and/or saliva consistently test above 7.0 pH, start with steps 1, 2 and 3 below and continue adding steps until the desired results are achieved. Be sure to monitor your progress with easy-to-use pH test strips. You will notice that some of these steps are the same as those recommended above for an overly acidic condition. This is because these steps have a buffering effect, or in other words they are balancing, tending to bring the pH back toward normal no matter which direction it has gone:
 1. Enzymes are essential: Take 1-2 capsules of Food Enzymes or Proactazyme Plus with every meal. Also take 1-2 capsules of High Potency Protease and Nature's Noni between meals on an empty stomach.
 2. Support urinary and lymphatic systems' ability to excrete toxins: Take Kidney Drainage and Lymphatic Drainage in water according to directions. Then use Lymphomax and Urinary Maintenance to maintain.
 3. Correct calcium is needed: Use NSP's Liquid Calcium.
 4. Vitamin C: Use Timed-Release Vitamin C. Use 3,000 mg or more, to maximum bowel tolerance. (If diarrhea occurs, reduce intake.)
 5. Flax Seed Oil: Use 1 capsules of Flax Seed Oil 3 times a day or 2 tablespoons of Liquid Flax Seed Oil daily.
 6. Cleanse as needed: Take a psyllium hulls supplement such as Psyllium Hulls Combination or Psyllium Hulls Capsules at bedtime to maintain regular bowel movements. Use CleanStart or Chinese Tiao He Cleanse twice a year for liver, bowel and kidney detoxification.

pH Balance Chart

Most AlkalineAlkalineLowest AlkalineFOOD CATEGORYLowest AcidAcidMost Acid
SteviaMaple Syrup, Rice SyrupRaw Honey, Raw SugarSWEETENERSProcessed Honey, MolassesWhite Sugar, Brown SugarNutraSweet, Equal, Aspartame, Sweet 'N Low
Lemons, Watermelon, Limes, Grapefruit, Mangoes, PapayasDates, Figs, Melons, Grapes, Papaya, Kiwi, Blueberries, Apples, Pears, RaisinsOranges, Bananas, Cherries, Pineapple, Peaches, AvocadosFRUITSPlums, Processed Fruit JuicesSour Cherries, RhubarbBlackberries, Cranberries, Prunes
Asparagus, Onions, Vegetable Juices, Parsley, Raw Spinach, Broccoli, GarlicOkra, Squash, Green Beans, Beets, Celery, Lettuce, Zucchini, Sweet Potato, CarobCarrots, Tomatoes, Fresh Corn, Mushrooms, Cabbage, Peas, Potato Skins, Olives, Soybeans, TofuBEANS VEGETABLES LEGUMESCooked Spinach, Kidney Beans, String BeansPotatoes (without skins), Pinto Beans, Navy Beans, Lima BeansChocolate
    AlmondsChestnutsNUTS SEEDSPumpkin Seeds, Sunflower SeedsPecans, CashewsPeanuts, Walnuts
Olive OilFlax Seed OilCanola OilOILSCorn Oil       
        Amaranth, Millet, Wild Rice, QuinoaGRAINS CEREALSSprouted Wheat Bread, Spelt, Brown RiceWhite Rice, Corn, Buckwheat, Oats, RyeWheat, White Flour, Pastries, Pasta
            MEATSVenison, Cold Water FishTurkey, Chicken, LambBeef, Pork, Shellfish
    Breast MilkSoy Cheese, Soy Milk, Goat Milk, Goat Cheese, WheyEGGS DAIRYEggs, Butter, Yogurt, Buttermilk, Cottage CheeseRaw MilkCheese, Homogenized Milk, Ice Cream
Herb Teas, Lemon WaterGreen TeaGinger TeaBEVERAGESTeaCoffeeBeer, Soft Drinks


______________
______________



Supplement Facts

Serving Size: 2 Tablets , Servings Per Container: 50 . Amount Per Serving / % Daily Value  
 • Vitamin C (as Ascorbic Acid) 120 mg / 200%
 • Thiamine (Vitamin B-1) (from Thiamine HCl) 10 mg / 667% 
 • Riboflavin (Vitamin B-2) 5 mg / 294% 
 • Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) 40 mg / 200% 
 • Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) 5 mg / 250% 
 • Folate (Folic Acid) 800 mcg / 200% 
 • Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 20 mcg / 333% 
 • Biotin 300 mcg / 100%
 • Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) 20 mg / 200%
 • Calcium (from 80% Calcium Carbonate, 10% Calcium Citrate, 10% Amino Acid Chelate) 1.0 g (1,000 mg) / 100% 
 • Magnesium (from 80% Magnesium Oxide, 10% Magnesium Citrate, 10% Amino Acid Chelate) 500 mg /     125% 
 • Choline (as Choline Bitartrate) 20 mg † Inositol 20 mg † PABA 10 mg † 

Daily Value not established.


_____________________________________



Kysymys:
Kun pahaan närästykseen ottaa lusikallisen ruokasoodaa,
mikä on se kemiallinen reaktio?

Kun pahaan närästykseen otta lusikallisen ruokasoodaa, mikä on se kemiallinen reaktio, joka mahassa sen jälkeen tapahtuu ja mitä on se "kaasu", jota suusta tulee välittömästti röyhtäillessä?
"Lääke" ei kai ole kovinkaan terveellistä mutta yksi maailman nopeimmin vaikuttavista ja tehokkaimmista kylläkin. 

Meira Ruokasooda 1kg

EAN-koodi: 6414203509408
Ainesosat: Natriumbikarbonaatti (E 500).

Vastaus 
Mahan happamuutta vähentäviä aineita kutsutaan antasideiksi.
Yleisimpiä antasideja ovat kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi, magnesiumkarbonaatti, magnesiumoksidi ja natriumbikarbonaatti eli ruokasooda.
Sekä ruokasoodalla sinänsä että ruokasoodaa sisältävillä vesillä on hoidettu liikahappoisuutta ja vatsahaavaa jo kauan. Koska ruokasooda on emäksinen aine, se neutraloi suhteellisen nopeasti mahan erittämän suolahapon.

Kun ruokasooda hajoaa mahalaukussa, suolahappo muuntuu natriumkloridiksi ja hiilidioksidiksi. Hiilidioksidi saattaa aiheuttaa mahalaukussa täyteyden tunnetta, ilmavaivoja ja röyhtäilyä.

Natriumbikarbonaatti vaikuttaa elimistön happo-emästasapainoon, mutta terveet munuaiset omaava henkilö voi kyllä tilapäisesti käyttää pieniä määriä ruokasoodaa suhteellisen turvallisesti. Jatkuva, säännöllinen käyttö voi johtaa alkaloosiin http://fi.wikipedia.org/wiki/Alkaloosi

___




The Truth About Cancer: A Global Quest - Episode 1
_

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

You are welcome to show your opinion here!